dr hab. Maciej Jabłoński


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Estetyka muzyki
- Podstawy prelekcji i recenzji muzycznej
- Wprowadzenie do muzykologii (wykład)
- Metodologia badań muzykologicznych (wykład)
- Muzyka w przestrzeni społecznej (ćwiczenia (practice))
- Seminarium licencjackie (seminarium (limit - 1 osoba))
- Proseminarium (seminarium (limit - 1 osoba))
- Seminarium I (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium II (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium magisterskie (seminarium (limit - 6 osób))

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS

pokój 2.54 / Room 2.54
castodivo@wp.pl
tel.: 61 829 13 93


Praca magisterska / Master's Thesis: Wybrane zagadnienia semiotycznej refleksji nad muzyką w świetle teorii znaku Charlesa Sandersa Peirce’a
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: doc. dr Jan Stęszewski

Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Teoretyczne podstawy semiotyki muzyki Eero Tarastiego
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: prof. dr hab. Michał Bristiger

Rozprawa habilitacyjna / Habilitation Thesis: korpus prac jednotematycznych poświęconych Filozoficznym i metodologicznym problemom współczesnej muzykologii. w poszukiwaniu nowego paradygmatu. Poznań 2013
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuOBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Maciej Jabłoński (ur.1962) - doktor hab., adiunkt w Katedrze Muzykologii UAM w Poznaniu.

Zajmuje się estetyką i semiotyką muzyki, teorią i historią teatru operowego, metodologią muzykologii oraz krytyką muzyczną. Jest autorem książek: Krzysztof Meyer. Do i od kompozytora (Poznań 1994; Krzysztof Meyer. Ein Komponistenportrait, Poznań – Koln 1998), Muzyka jako znak (Poznań 1999; Music as Sign, Helsinki 2010), za którą otrzymał Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich im. Ks. Hieronima Feichta, Między ćwiartowaniem a tłumaczeniem snów. Eseje i ułamki z krytyki muzycznej (Poznań 2011) oraz Przeciw muzykologii wrażliwej (Poznań 2014). Publikuje w Niemczech, Czechach, Finlandii, Włoszech, USA, Słowenii i Polsce. 

Maciej  Jabłoński jest redaktorem serii "Poznańskie Studia Operowe", "Res Facta Nova" (Poznań 1994 - 2010), przewodniczącym redakcji serii Prace Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Biblioteki Laboratorium Myśli Muzycznej” oraz redaktorem naczelnym rocznika "Interdisciplinary Studies in Musicology" (Poznań). Przewodniczy również Komitetowi Redakcyjnemu "Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego". 

W latach 1992 - 1994 Jabłoński był dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego w Poznaniu, zaś w okresie od 1999 do 2008 pełnił funkcję prezesa poznańskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich oraz sekretarza poznańskiej filii Fundacji Kultury Polskiej. Prowadził także szeroką działalność artystyczną, był dyrektorem interdyscyplinarnych festiwali „Dni Muzyki i Teatru” oraz festiwali muzyki współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, między rokiem 1994 a 2002 kierował zaś impresariatem muzycznym „Art – Power Agency”. Od 2010 Maciej Jabłoński prowadzi ogólnopolski projekt naukowo – artystyczny „Laboratorium Myśli Muzycznej”.

 

RESEARCH INTERESTS

Maciej Jabłoński (b.1962) – Assistant Professor at the Chair of Musicology at the Adam Mickiewicz University in Poznań.

His research interests include aesthetics and semiotics of music, theory and history of opera theatre, methodology of musicology and music criticism. He has authored a number of books: Krzysztof Meyer. Do i od kompozytora[Krzysztof Meyer. To and from the Composer] (Poznań 1994; Krzysztof Meyer. Ein Komponistenportrait, Poznań – Koln 1998); Muzyka jako znak (Poznań 1999; Music as Sign, Helsinki 2010), for which he was awarded the Father Hieronim Feicht prize of the Polish Composers’ Union; Między ćwiartowaniem a tłumaczeniem snów. Eseje i ułamki z krytyki muzycznej [Human Dreams: To Dissect or to Interpret? Essays and Fractions in Music Criticism] (Poznań 2011), and Przeciw muzykologii wrażliwej [Against Sensitive Musicology] (Poznań 2014). His works have been published in Germany, Czech Republic, Finland, Italy, USA, Slovenia and Poland. 

Maciej  Jabłoński is the editor of the series "Poznańskie Studia Operowe", "Res Facta Nova" (Poznań 1994 - 2010), chair of the editorial board of the series “Works of the Musicology Commission of the Poznań Society of Friends of Sciences”, „Biblioteka Laboratorium Myśli Muzycznej” as well as editor-in-chief of the yearbook "Interdisciplinary Studies in Musicology" (Poznań). He also chairs the Editorial Committee of the „Complete Works of Henryk Wieniawski". 

During the years 1992 - 1994 Jabłoński served as Artistic Director at the Teatr Wielki in Poznań; during the period 1999-2008 he chaired the Poznań branch of the Polish Composers’ Union, as well as acting as secretary to the Poznań branch of the Polish Culture Foundation. He has been widely involved in artistic activities as director of the interdisciplinary festivals „Days of Music and Theatre” and the contemporary music festivals „Musical Spring of Poznań”; while during the years 1994 - 2002 he was involved in the management of the music agency „Art – Power Agency”. Since 2010 Maciej Jabłoński has been directing the national research-artistic project „Laboratorium Myśli Muzycznej” [Laboratory of Musical Thought].


PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

A) MONOGRAFIE / BOOKS
- Krzysztof Meyer: Do i od kompozytora. Poznań, Ars Nova 1994
- Krzysztof Meyer: Ein Komponistenportrait. Poznań/ Köln, Ars Nova/ Bela Verlag 1998
- Muzyka jako znak: Poznań, PTPN 1999
- Music as Sign: Helsinki, Hakapaino 2010
- Między ćwiartowaniem a tłumaczeniem snów. Eseje i ułamki z krytyki muzycznej, Poznań 2011
- Przeciw muzykologii niewrażliwej, Poznań 2014

B) REDAKCJE I EDYCJE / EDITORIAL WORKS
- „Interdisciplinary Studies in Musicology”, vol. 1, red. J. Stęszewski, M. Jabłoński,  Poznań, 1993
- „Twórczość G. Rossiniego w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora”, red. M. Jabłoński,  Poznań, 1993. 
- „Res Facta Nova” vol. 1 (10), red. M. Jabłoński, Poznań, 1994
- „Interdisciplinary Studies in Musicology”, vol. 2, red. J. Stęszewski, M. Jabłoński,  Poznań, 1995
- „Muzyka i totalitaryzm”, red. J. Tatarska, M. Jabłoński,  Poznań,  1996
- „Contexts of Musicology”, vol. 1, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek, M. Jabłoński,  Poznań,  1997
- „Interdisciplinary Studies in Musicology”, vol. 3, red. J. Stęszewski, M. Jabłoński,  Poznań, 1997
- „Polska edukacja muzyczna”, red. J. Stęszewski, M. Jabłoński,  Poznań, 1997
- „Res Facta Nova” vol. 2(11), red. M. Jabłoński, Poznań, 1997
- „Contexts of Musicology”, vol. 2, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek, M. Jabłoński,  Poznań,  1998
- „Florian Dąbrowski. Pisma o muzyce” red. J. Stęszewski, M. Jabłoński,  Poznań, 1998. 
- „Opera polska w XX wieku”, red.  J. Stęszewski, H. Lorkowska, M. Jabłoński, Poznań, 1999. 
- „Muzykologia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999: tradycje, działalność, dokumentacja”, red.  J. Stęszewski, D. Jasińska, M. Jabłoński Poznań, 1999. 
- „W. Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku”, red. J. Astriab, J. Stęszewski,  M. Jabłoński, Poznań,  1999. 
- „Res Facta Nova” vol. 3(12), red. M. Jabłoński, Poznań, 1999
- „Mickiewicz i muzyka. Słowa – dźwięki – konteksty”, red. T. Brodniewicz, J. Stęszewski, M. Jabłoński,  Poznań, 2000
- „Opera polska w XVIII i XIX wieku”, red. J. Stęszewski, J. Tatarska, M. Jabłoński, Poznań, 2000 
- „Henryk Wieniawski. Kompozytor i wirtuoz na tle kultury muzycznej XIX i XX wieku”, red. D. Jasińska, M. Jabłoński,  Poznań, 2000 
- „Music in the World of Ideas”, Księga Pamiątkowa Prof. Michała Bristigera, red. H.Geyer, J Stęszewski, M. Jabłoński, Poznań, 2001 
- „Res Facta Nova” vol. 4(13), red. M. Jabłoński, Poznań, 2001
- „Res Facta Nova” vol. 5(14), red. M. Jabłoński, Poznań, 2002
- Thomas Weselmann "Musica incrostata. Szkice o muzyce Krzysztofa Meyera", red. M. Jabłoński,  Poznań, 2003 
- „Res Facta Nova” vol. 6(15), red. M. Jabłoński, Poznań, 2003
- „Interdisciplinary Studies in Musicology”, vol. 4, red. J. Stęszewski, M. Jabłoński,  Poznań, 2004
- „Res Facta Nova” vol. 7(16), red. M. Jabłoński, Poznań, 2004
- „Teorie opery / Theories of Opera”, red. M. Jabłoński, Poznań, 2004.
- „Res Facta Nova” vol. 8(17), red. M. Jabłoński, Poznań, 2005
- „Interdisciplinary Studies in Musicology”, vol. 5, red. J. Stęszewski, M. Jabłoński,  Poznań, 2005
- „Teatr operowy Stanisława Moniuszki. Rekonesanse”, red. E. Nowicka, M. Jabłoński,  Poznań, 2005
- „Interdisciplinary Studies in Musicology”, vol. 6, red. J. Stęszewski, M. Jabłoński,  Poznań, 2006
- „Henryk Wieniawski and the 19th Century Violin Schools: Techniques of Playing, Performance, Questions of Sources and Editorial Issues”, red. D. Jasińska, M. Jabłoński,  Poznań, 2006
- „Res Facta Nova” vol. 9(18), red. M. Jabłoński, Poznań, 2007
- „Res Facta Nova” vol. 10(19), red. M. Jabłoński, Poznań, 2008
- „Henryk Wieniawski and the bravura tradition. Issues of style, techniques and performing practice”. Poznań, Towarzystwo Muzyczne im.H.Wieniawskiego oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011
- (z P. Misuraca/Palermo i P. Podlipniakiem) „Interdisciplinary Studiem in Musicology”, Poznań, Wyd. UAM i PTPN, vol. 12, 2012.


C) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS
- Sens i znaczenie. Elementy marksistowskiej semantyki muzyki Jaroslava Jiranka, „Muzyka” 1992/3, s. 53-65.
- Sens and Meaning. Elements of Jaroslav Jiranek Marxists Semantics ofMusic, "Interdisciplinary Studes in Musicology", 1995/2, s. 197-209.
- Values and Their Cognition in Charles S. Peirce Semiotics. [in:] Musical Semiotics in Growth, ed. E. Tarasti. Bloomington, Indiana Univ. Press. 1996, s. 83-99; [II wersja w:] Music in the World of Ideas. Księga Pamiątkowa Prof. Michałowi Bristigerowi, red. H.Geyer, M.Jabłoński, J.Stęszewski. Poznań 2001, s. 507-520.
- Muzyka w perspektywie semiotycznej, „Muzyka” 1990/4, s. 39-51.
- Holistyczne koncepcje semiotyczno-muzyczne, „Muzyka” 1990/4, s. 49-59.
- Ograniczające koncepcje semiotyczno-muzyczne, „Muzyka” 1991/1, s. 69-82.
- Czy muzykologia może być zbawiona? Opotrzebie nowego paradygmatu, „Muzyka” , Streszczenie, [w:] Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce PTPN za rok 1991/109, s. 185-187.
- Structure of Musicological Communication. Some Preliminary Remarks,[w:] „Interdisciplinary Studies in Musicology”. 1991/1, s. 56-67.
- „Truth in Music”. Theoretical Considerations, [w:] „Intrdisciplinary Studies in Musicology” 1997/3, s. 59-69.
- „Messa per Rossini” – uwagi do idei tzw. kompozycji zbiorowej, [w:] Twórczość G. Rossiniego w dwusetną rocznicę urodzin, red. Maciej Jabłoński. Poznań 1993, s. 64-70.
- Is the Opera really sad? The Situation of the Opera Theatres in Poland, [w:] Kultura czasu przełomu, red. J. Brendel, St. Jakóbczyk, Poznań 1998, s. 272-275.
- Jerzy Kurczewski – kompozytor, [w:] Jerzy Kurczewski. W siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Z. Pawlicki. Poznań 1994, s. 23-27.
- Rossini zamiast Rossiniego, Komentarz do programu Teatru Wielkiego: G. Rossini, Semiramide. Premiera 28.05.1994, pod red. K. Liszkowskiej. Poznań 1994.
- Eero Tarastiego semiotyka muzyki, "Res Facta Nova" 1994/1(10) , s. 42-48.
- „Muzyka zdegenerowana”. Uwagi do pewnej wystawy, [w:] Kultura muzyczna wobec systemów totalitarnych w XX wieku, red. M. Jabłoński, J. Tatarska. Poznań 1996, s. 37-46.
- A Musical Work of Art. as an Axiologic-Semiotical Fact, [w:] Music as Values, Brno 1996, s. 34-42.
- „O narracji w muzyce” i „O przestrzeni wmuzyce”, (Wybór i tłumaczenie (wraz z Anną Melerowicz) tekstów Eero Tarastiego), "Res Facta Nova" 1994/1(10), s. 48-73.
- Adam Mickiewicz a muzyka polska i europejska, „Kronika Wielkopolski” 1998/87, s. 1-15.
- The Musical Iconic Sign. A. Theoretical Approach, [w:] Contexts of Musicology. Vol. II, red. M. Jabłoński, Poznań 1998, s. 229-233.
- Interpretacja semiotyczna a poznanie muzyki. Materiały z ogólnopolskiej konferencji muzykologicznej. Warszawa 1998, s. 163-174.
- W sprawie pojęcia „prawdy” w muzyce, „Sztuka i Filozofia” 1998/15, s. 138-149.
- Wdziełowstąpienie, „Opcje” 1998/2, s. 5-7.
- Aktor w teatrze operowym (I cz.), „Opcje” 2000/4, s. 52-59.
- Aktor w teatrze operowym (II cz.), „Opcje” 2000/5, s. 65-73.
- Aktor w teatrze operowym (III cz.), „Opcje” 2001/1, s. 37-47.
- Opera narodowa znaczy sztuka przetrwania (I cz.), „Muzyka 21” 2001/3, s.27-28.
- Opera narodowa znaczy sztuka przetrwania (II cz.), „Muzyka 21” 2001/4, s. 54-56.
- Do We Need a New Musicology Paradigm? Some T(h)eroretical Remarks, [w:] Musicology on the Thereshold of the New Millenium, hrsg. von P. Macek. Brno 2001, s. 160-173.
- Scena interpretacji?, [w:] Muzyka w kontekście kultury, red. T. Malecka i in. Księga Pamiątkowa Prof. Mieczysławowi Tomaszewskiemu. Kraków 2001, s. 669-680.
- Charlesa Seegera wizja muzykologii filozoficznej, „Res Facta Nova”2002/5(14), s. 39-56.
- Wmyślanie się w muzykologię, „Res Facta Nova” 2002/5(14), s. 57-108.
- Maria Callas: vocal acting and the ergathropic theory of musicalwork, [w:] Musical Semiotics Revisited, ed. E. Tarasti. Helsinki 2003, s. 341-348.
- What does semiotics have to say to the opera theatre? Somepreliminary remarks, [w:] Musical Theatre - Yesterday, Today, Tomorrow. Ljubliana 2002, s. 263-269.
- Muzykologia jako pisanie i mówienie namiętności, „De Musica”, 2003/5.
- "Bez idioty nie sposób nam żyć... (nawet w Holandii)".Ozagadce nieśmiertelności chaosu na marginesie „Życia z Idiotą” Alfreda Schnittkego i Wiktora Jerofiejewa, [w:] Muzyka wobec tradycji. Idee - Dzieło - Recepcja. Księga Pamiątkowa Ireny Poniatowskiej, red. Sz. Paczkowski. Warszawa 2004, s. 141-156.
- Muzykolog po wstrząsie i rybka Calvina, [w:] Complexus Efferctuum Musicolgiae. Studia Miroslao Perz Septuagenario Dedicat, red. T. Jeż. Warszawa 2003, s. 581-589.
- Kilka uwag o potrzebie muzykologii filozoficznej, [w:] Filozofia muzyki. Materiały z konferencji muzykologicznej, red. K. Guczalski. Kraków 2003, s. 212-218.
- (Prze)moc metafory (z M. Poprawskim). Księga pamiątkowa Prof. P. E. Carapezzy, „Res Facta Nova” 2003/6 (15), s.297-320.
- Polish national stereotypes and its cultural determinants. Some remarks on the operas of Stanisław Moniuszko in the perspective of XXth century "lingustic view of the world", [w:] Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache, eds. K.Berwanger, P.Kosta. Beitraege zur Kultur Ostmitteleuropas auf der Internationalen Konferenz, Potsdam 26-28.01.2003. Frankfurt a. Mein 2005, s. 459-468.
- "Dzieła sztuki to gówienka maleńkie...", [w:] Musica practica, musica theoretica, Poznań 2005, s. 29-41.
- Imag(inati)o triumphans. Some remarks on operology and MariuszTrelinski operatic theatre, “Images” vol. II, 2004/3-4, s.156-161.
- Reinholda Brinkmanna zaproszenie do rozmowy, czyli kto, z jakichpowodów i czego oczekuje dziś od muzykologii?, „De Musica” 2004./7.
- Dialog z idolami. Troche niedoczesanych mysli o krytyce muzycznej, „De Musica” 2005/10.
- Styl czy maniera? Marii Callas vocal acting jako ucieleśnienie ideału aktorstwa zaangażowanego w teatrze operowym, [w] Materiały XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP, Gdańsk 21-23.04.2005. ZKP, Warszawa 2005, s.91-98
- Cierpienie Syreny. Maria Callas w repertuarze ikon kultury XX wieku. „Image” vol.IV, 2006, nr 7/8, s.91-96.
- Przeciw muzykologii. Wystąpienie na Seminarium de Musica 20.05.2008. „De Musica” 2006; www.free.art.pl/demusica
- O czym nie można mówić, o tym trzeba mówić z wnętrza...” Wystąpienie na Seminarium de Musica 22.10.2005. „Res Facta Nova” 9 (18), 2007, s. 187-200
- Rozmowa, muzyka, zło…”Muzykalia” VI/ Judaica 1, 2008 (www.seminarium.demusica.w.interia.pl)
- Jestem ironistką. „Forum Muzykologiczne”, Wydawnictwo ZKP, Warszawa 2009, s.220-225 (Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Poznań 20-22.10.2008).
- Krytyka muzyczna a etyka interpretacji. W: Krytyka muzyczna. Red. M.Bristiger, R.Ciesielski i in., Zielona Góra 2009, s. 11-22 (Referat wygłoszony na seminarium de Musica w Warszawie, 9 stycznia 2009r.).
- Między ćwiartowaniem a wykładaniem snów. W: Krytyka muzyczna. Red. M.Bristiger, R.Ciesielski i in., Zielona Góra 2009, s. 253-261.
- Przyszpilić motyla…Kilka słów o teatrze operowym Mariusza Trelińskiego. „De Musica” XIII 2009 [www.demusica.pl]   
- Między melancholią a ekstazą. O całkiem banalnych rozterkach muzykologa. „Krytyka muzyczna” I, 2010 (www.demusica.pl)
- The interpretation of music and the notion of integrity. Some remarks on philosophical musicology. Res Facta Nova 12, 2011, s. 63-74
- Jak wybrnęliśmy z analizy i jak do niej nie wracać? W: Muzyka jest zawsze współczesna. Księga Pamiątkowa Prof. Alicji Jarzębskiej. Red. M. Woźna-Stankiewicz i in.. Kraków, Musica Jagiellonica 2011, s. 803-815.
- Nie pojmie dobrze teatru  ten, kto choć raz nie zobaczył wyśmienitego przedstawienia operowego. W: Ko - mediana. Księga Pamiątkowa Prof. Dobrochny Ratajczakowej. Red. K. Kurek i in. Poznań 2013, s. 169-179.
- Writing the experience. Musicology and musical meaning. W: Music: Function and Value. Księga Kongresu semiotycznego Musical Signification, Ed. by T. Malecka, M. Pawłowska. Kraków, Wyd. Akademii Muzycznej, 2013, vol. 1 , s. 209- 217.
- Kilka uwag semiotyka o pewnym tekście Zofii Lissy. „Przegląd Muzykologiczny”, nr 9, 2013, s. 219 – 227. 
- Krytyki muzycznej sens przebrzmiały…? W: 2010. Postscriptum, red. M. Sieradz, Narodowy Instytut im. F. Chopina, Warszawa, 2013, s., 175 – 181.
- Eero Tarasti’s Existential semiotics and philosophical musicology. Some ideas. W: Existential Semiotics, Ed. By R.Littlefield i in., Hague, Mouton Verlag, 2013 (w druku)
- Należąc do „klanu wyjącego psa” (implikacje muzykologiczne). W: Stulecie muzykologii polskiej, Red. D. Lopatowska – Remsvik i in. Kraków, Musica Jagiellonica 2013 (w druku).

D) RECENZJE / BOOK REVIEWS
- J. Kerman, Musicology, „Muzyka” 1992/1, s. 87-90


E) PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE / JOURNALISM
- Cykl rozmów z kompozytorem Krzysztofem Meyerem, „Ruch Muzyczny” 1989 /8, 1989 /25, 1990/ 16, 1991/12.
- O kształt teatru operowego. Rozmowa z dyrygentem Mieczysławem Dondajewskim, „Ruch Muzyczny” 1992.
- Wielka idealizacja. Teatr Narodowy 1996-2001, „Ruch Muzyczny” 1996/21.
- Teatr operowy – ale jaki ?, „Ruch Muzyczny” 1998/4.
- Zajeżdżony Pegaz, „Wiadomości Kulturalne” 1994/4.
- Polacy nie muszą być głusi. (O duńskiej karcie muzyki), "Wiadomości kulturalne", 1994/19." 
- Opera nie musi być patetyczno-narodowa, "Wiadomości kulturalne, 1994/2(23)." 
- Głód w operze, „Wiadomości Kulturalne” 1995/3 (34).
- Menedżerowie kultury, „Wiadomości Kulturalne” 1995/30.
- Nauczyciel i przyjaciel... O Jerzym Kurczewskim, „Wiadomości Kulturalne” 1995/.
- Nauczycielu, ucz się sam ...?, „Wiadomości Kulturalne” 1996/1(185) .
- Kultura: odruch czy myśl ?, „Wiadomości Kulturalne” 1996/39 (123).
- Problem umuzykalnienia społeczeństwa, „Wiadomości Kulturalne”,1997/31 (167).
- Teatr Narodowy: razem czy osobno?, „Teatr Narodowy”, nr 0, kwiecień 1997. (dodatek do „Wiadomości Kulturalnych”).
- Okolicznościowy wyskok. (O festiwalu T. Szeligowskiego), „Wiadomości Kulturalne” 1997/4(150).
- Teatr Narodowy: wizje ulotne, „Wiadomości Kulturalne” 1998/6(194), .
- Nie jestem moralistą. Rozmowa z Florianem Dąbrowskim, „Ruch Muzyczny” 1998.
- W 2000 r. cykl 12 audycji w Radio Merkury S.A. w Poznaniu – 400 lat opery
- W 2002 r. cykl audycji w Radio Merkury S.A. w Poznaniu –  Giuseppe Verdi
Aktualizacja: 22.09.2017